Všeobecné obchodní podmínky

Dieta v pohodě s.r.o.

sídlo: Tábor, Zavadilská 2472, PSČ 390 02
IČ: 281 29 814 ● DIČ: CZ28129814
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19014


Část A.
Úvodní část

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi společností I Feel Well s.r.o. (dále jen „IFW“) a zákazníky programů společnosti IFW. Každý takový smluvní vztah dále jen „kupní smlouva“.
 2. Obchodní podmínky se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek IFW www.ifw.cz.
 3. Před uzavřením kupní smlouvy je zákazník povinen seznámit se s  obchodními podmínkami, s podmínkami jednotlivých programů uvedených na webových stránkách IFW a s aktuálním ceníkem programů uveřejněným na webových stránkách IFW.
 4. Závazná objednávka: kupní smlouva je uzavírána na základě závazné objednávky zákazníka, která musí obsahovat tyto náležitosti (formulář objednávky je dostupný na webových stránkách IFW):
  • identifikační údaje zákazníka: jméno, příjmení, email a telefonní číslo
  • místo dodání včetně ulice, čísla popisného, města a PSČ nebo prohlášení zákazníka o osobním odběru
  • datum zahájení odběru
  • druh porce (mužská/ženská)
  • předmět koupě identifikovaný výběrem programu a délky trvání programu
  • projevený souhlas zákazníka s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních dat
  • emailovou adresu zákazníka pro zaslání potvrzení objednávky a faktury
 5. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (akceptací) závazné objednávky zákazníka společností IFW; objednávka bude potvrzena emailem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Kupní smlouvu tvoří závazná objednávka zákazníka a její potvrzení společností IFW.

Část B.
Kupní smlouva

Čl. I. - Předmět smlouvy

 1. Kupní smlouvou se IFW zavazuje dodat zákazníkovi ve smlouvě specifikovaný předmět koupě (dále jen „zboží“), převést na něho vlastnické právo ke zboží a zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 2. Součástí kupní smlouvy může být dohoda o dodání zboží zákazníkovi na určené místo.

Čl. II. - Místo plnění

 1. Místem plnění je provozovna IFW na adrese Karlovo náměstí 28, Praha 2 (dále jen „provozovna IFW“), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce. V takovém případě je zákazník povinen uvést úplnou a přesnou adresu.

Čl. III. - Doba plnění

 1. Dobou plnění je pracovní den v době od 8:00 hodin do 19:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. Dohodnou-li se smluvní strany, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen jednoznačně určit dobu, kdy má být plněno, a to tak, že určí konkrétní hodinu v pracovní den v době od 8:00 hodin do 19:00 hodin.

Čl. IV. - Dodací podmínky

 1. Zákazník je povinen osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění.
 2. Nepřevezme-li zákazník nebo jím pověřená osoba zboží v místě a době plnění, případně nebude-li zákazník nebo jím pověřená osoba v místě a době plnění k zastižení, uloží IFW zboží v provozovně IFW. Uložené zboží je zákazník povinen převzít následující den po dni uložení v provozovně IFW.
 3. Pověří-li zákazník převzetím zboží třetí osobu, nenese IFW odpovědnost za ztrátu či poškození zboží.
 4. Zákazník je na základě objektivních důvodů oprávněn požádat IFW o přerušení dodávek zboží dle jím vybraného programu. Žádost o přerušení dodávek zboží je zákazník povinen prokazatelně doručit emailem na emailovou adresu IFW uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek, a to nejpozději 48 hodin přede dnem, kdy mělo být plněno. Zákazník je oprávněn požádat o přerušení dodávek zboží maximálně na dobu 5 pracovních dní. Smluvní strany se dohodly, že IFW není povinna dodávat zákazníkovi zboží po dobu přerušení dodávek zboží. Délka programu se v takovém případě prodlužuje o počet pracovních dní, po který bylo dodávání zboží přerušeno. Zákazník bere na vědomí, že IFW není povinna v případě přerušení dodávek zboží dle tohoto článku vrátit zákazníkovi poměrnou část kupní ceny ani poskytnout slevu.

Čl. V. - Kupní cena a platební podmínky

 1. Zákazník se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku programů uveřejněného na webových stránkách IFW.
 2. Kupní cenu je zákazník povinen uhradit na základě faktury IFW, která bude IFW zaslána na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce, a to v hotovosti v provozovně IFW nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti IFW uvedený ve faktuře.
 3. Kupní cena je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, před dodáním zboží, a to v termínu uvedeném ve faktuře.
 4. Kupní cena je zaplacena složením příslušné částky v hotovosti v provozovně IFW proti potvrzení o zaplacení nebo v případě bezhotovostního převodu připsáním příslušné částky na bankovní účet IFW.
 5. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo její části se posouvá termín dodání zboží o dobu prodlení se zaplacením.

Část C.
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Zákazník je povinen řídit se instrukcemi IFW na skladování a nakládání se zbožím dodávanými společně se zbožím.
 2. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné či sdělené společnosti IFW jsou pravdivé, že nemá jiné než případně uvedené zdravotní problémy a že veškeré alergické či zdravotní problémy prokazatelně oznámil IFW.
 3. Zákazník zasláním objednávky vyslovuje svůj souhlas společnosti IFW, jakožto správci a provozovateli databáze, nebo jím pověřenému zpracovateli databáze, k zařazení do databáze, zpracování a užití svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),v platném znění, a zároveň uděluje souhlas provozovateli databáze a jeho partnerským organizacím se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a to až do odvolání souhlasu zaslaného na emailovou adresu IFW uvedenou v záhlaví obchodních podmínek.
 4. Účinnost obchodních podmínek se stanoví na dobu neurčitou.
 5. IFW je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy uzavřené do té doby, které se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření.
 6. Zvláštní ujednání mezi IFW a zákazníkem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.